Allmänna villkor

Senast uppdaterat: 1 februari 2023

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för all rådgivning och alla andra tjänster (“Tjänsterna”) som vi, BeeLegal AB, org. nr. 559395–5577 (”BeeLegal eller ”vi”) tillhandahåller våra klienter.

1.2 Omfattningen av Tjänsterna – som senare kan komma att ändras – anges i en separat uppdragsbekräftelse, eller i avtal eller överenskoms på annat sätt i början av uppdraget (på begäran tillhandahåller vi alltid en skriftlig uppdragsbekräftelse). Inom denna ram åtar vi oss att anstränga oss för att utföra Tjänsterna effektivt och i tid.

1.3 Våra arbetsresultat och råd anpassas efter förhållandena för de specifika Tjänsterna de fakta som presenteras för oss och de instruktioner ni lämnar oss. Ni kan därför inte förlita er på dem i ett annat uppdrag eller använda dem för ett annat ändamål än för det uppdrag och ändamål de lämnades.

1.4 Om vi inte avtalat annat, är den information som framgår av tillhandahållna utkastversioner av våra dokument endast preliminär och den gällande informationen framgår av lydelsen av våra slutliga versioner av sådana dokument.

1.5 Vår verksamhet omfattar inte skatterättslig eller redovisningsrättslig rådgivning. Vi reserverar oss även för att tacka nej till uppdrag vi bedömer faller utanför vår kompetens eller verksamhet.

1.6 Vi lämnar bara råd om och utifrån rättsläget i Sverige (och inte för utländsk jurisdiktion) vid den tidpunkt dessa lämnades.

2. Identitetskontroll; misstanke om penningtvätt eller terrorismfinansiering

2.1 Enligt lag måste vi för vissa uppdrag – i regel innan uppdraget antas – kontrollera bl.a. klienten och vissa till klienten anknutna bolags och personers identitet och ägarförhållanden samt bevara tillfredsställande bevisning om detta. Vi kan därför komma att be er att förse oss med bl.a. identitetshandlingar och annan information. Nya klienter kan också komma att tillfrågas om referenser.

2.2 Vi kan i vissa fall enligt lag vara skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är enligt lag förhindrade att underrätta er om att sådana misstankar föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

3. Sekretess

All icke-offentlig information som vi i samband med vårt arbete erhåller från er, eller om er eller er verksamhet eller andra affärsangelägenheter, kommer vi att behandla som strikt konfidentiell. Vi kommer inte att avslöja sådan information för någon, förutom i enlighet med era instruktioner, tillämplig lag eller behörig domstols dom eller beslut. Om vi i uppdraget anlitar eller samarbetar med annan rådgivare eller fackman har vi dock rätt att lämna ut sådan information som vi anser kan vara relevant för att denne ska kunna lämna råd eller tillhandahålla andra tjänster till er.

4. Kommunikation

Om ni inte har lämnat oss andra instruktioner får vi kommunicera med er via e-post och internet även om det innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

5. Immateriella rättigheter

Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till våra arbetsresultat och råd tillhör oss men ni har rätt att använda dem för de ändamål för vilka de lämnats er. Om inte annat avtalats, får inte dokument eller annat arbetsresultat som vi genererat ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

6. Debriefing

I syfte att tillförsäkra att vi kontinuerligt håller hög kvalitet på våra tjänster uppskattar vi om ni efter avslutat uppdrag vill svara på några frågor om vår service och arbetsresultat.

7. Arvode

7.1 För vårt arbete har vi rätt till skäligt arvode, jämte tillämplig mervärdesskatt.

7.2 Om vi inte avtalat annat, kommer vi att fakturera vårt arvode på löpande räkning baserat på de timpriser vi normalt tillämpar med utgångspunkten i den tid och det faktiska arbete som utförts, dock att arvodet i alla lägen ska vara skäligt givet exempelvis uppdragets omfattning, typ av uppdrag, svårighetsgrad, betydelse liksom handlägg- arnas skicklighet och behov av kvalitetssäkring av erfaren jurist, arbetets resultat och andra sådana omständigheter.

7.3 För vissa typer av uppdrag kan vi överenskomma om fast arvode.

7.4 Vi förbehåller oss rätten att ändra överenskommet eller uppskattat arvode om omständigheterna kring eller svårighetsgraden för Tjänsterna ändras under utförandets gång. Om sådant arvode skulle komma att i väsentlig grad avvika från överenskommet eller uppskattat arvode, åtar vi oss att göra er uppmärksam på detta och redogöra för orsakerna härtill.

8. Övrigt

I samband med vårt arbete har vi rätt att göra utlägg för kostnader med anknytning till uppdraget, såsom kostnader för registreringsavgifter, notarisering och bud. Vi kommer att samråda med er innan vi gör utlägg för några sådana kostnader. Utöver vårt arvode har vi rätt till ersättning för alla skäliga och verifierade uppdragsrelaterade utlägg. Vi gör inga påslag på sådana utlägg när vi debiterar dem till er förutom med tillämplig mervärdesskatt.

9. Fakturering m.m.

9.1 Vi fakturerar er genom delfakturering eller fakturering à conto – vanligtvis två gånger per månad eller vid Tjänsternas slutförande.

9.2 Delfaktura avser slutligt arvode för vårt arbete hänförligt till aktuell period. À conto avser preliminärt arvode, utan bestämd anknytning till viss del av vårt arbete. Vid fakturering à conto sker slutlig reglering i en slutfaktura.

9.3 Våra fakturor förfaller till betalning 15 dagar från fakturadatum (eller den senare dag som anges i fakturan). Vid utebliven betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt lag.

9.4 Vid utebliven betalning efter förfallodagen och upp till 30 dagar därefter utgår dröjsmålsränta enligt lag. Vid utebliven betalning som efter förfallodagen inte har blivit betald inom 30 dagar tillämpar vi en räntesats på 24.99% tills dess att fakturan är slutligen betald. Om vi behöver skicka en påminnelsefaktura förbehåller vi oss rätten för att debitera för påminnelsefakturering. Om vi inte har fått betalt inom 60 dagar från fakturadagen (dagen då fakturan utfärdades) förbehåller vi oss rätten att skicka er faktura till inkasso. Vi förbehåller oss alltid rätten att sälja din faktura genom factoring. 

10. Kontaktpersoner på BeeLegal

10.1 För Tjänsterna som ni har beställt, utser vi en kontaktperson som ni i första hand kommunicerar med i frågor som rör Tjänsterna. Kontaktuppgifterna för kontaktpersonen ska framgå av uppdragsbekräftelsen eller på annat tydligt sätt. Under uppdragets gång kan vi andra personer hos BeeLegal utses som kontaktpersoner.

10.2 Om ni har synpunkter på hur vi hanterar uppdraget eller krav gentemot oss är det viktigt för oss att få veta det. I första hand bör ni vända er till er kontaktperson eller i annat fall till hello@beelegal.se.

11. Ansvarsbegränsningar

11.1 Er förbindelse i uppdraget är med BeeLegal endast och inte med någon fysisk eller juridisk person som har anknytning till BeeLegal (även om er uttryckliga eller underförstådda avsikt är att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer). I den utsträckning annat inte följer av tvingande lag ska därför ingen fysisk eller juridisk person med anknytning till BeeLegal (exempelvis aktieägare, delägare, anställd, styrelseledamot eller konsult vi ingått avtal med) ha något individuellt ansvar gentemot er samt ska dessa allmänna villkor (inklusive ansvarsbegränsningarna som anges i dem) gälla till förmån för alla dessa fysiska och juridiska personer. BeeLegal ansvarar gentemot er för skador endast orsakade genom uppsåt eller grov vårdslöshet av BeeLegal och enskild medarbetare verksam vid BeeLegal vid Tjänsternas utförande.

11.2 Vi åtar oss att utföra uppdraget som en oberoende uppdragstagare och ska ansvara för eventuella arbetsredskap, försäkringar mm. som krävs. Dessa allmänna villkor ska inte innebära att ni som uppdragsgivaren i förhållande till oss ska anses vara en arbetsgivare, inte heller att någon av våra medarbetare i förhållande till er som uppdragsgivaren ska anses vara anställd.

11.3 Vi är inte ansvariga gentemot någon tredje man eller er för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni eller tredje man använt våra arbetsresultat eller råd. Något klientförhållande mellan oss och sådan tredje man uppkommer inte.

11.4 Vårt ansvar gentemot er ska aldrig uppgå till ett högre belopp än det belopp ni betalat för det uppdrag som orsakat eventuell skada.

11.5 Krav som har samband med rådgivning från BeeLegal ska framställas så snart som ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter den sista fakturan utställdes för uppdrag som kravet avser.

12. Ansvarsförsäkring

Vi upprätthåller för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring.

13. Behandling av personliga uppgifter

För hantering av dina personliga uppgifter tillämpar vi vår Dataskydd- och integritetspolicy som finns tillgänglig på vår hemsida: www.beelegal.se/integritetspolicy

13. Ändringar

Vi kan komma att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid publicerad på vår hemsida och tillställs er på begäran. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjats efter det att den förändrade versionen publicerats på vår hemsida

14. Tillämplig lag och tvistelösning

För dessa allmänna villkor gäller svensk lag. Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut SCC. Vi har alltid rätt att driva in våra förfallna fordringar på er genom ansökan om betalningsföreläggande eller i allmän domstol. Vi har då rätt att väcka talan mot er vid Stockholms tingsrätt, Sverige.

Kontakta oss

Om du har några frågor om BeeLegals Allmänna villkor, vänligen kontakta oss på: hello@beelegal.se