Dataskydd- och integritetspolicy

Senast uppdaterat: 15 november 2022.

Läs vår integritetspolicy noggrant eftersom den beskriver vår insamling, hantering, lagring och skydd av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är BeeLegal AB, 559395-5577 med adress på Tomtebogatan 5, 113 39 Stockholm. Vid frågor om policyn, vänligen kontakta oss på hello@beelegal.se

1. Personuppgiftsinsamling

1.1 Syfte med insamlingen. Vi efterfrågar inte information om dig som inte är nödvändig. Denna information kan användas av oss för vår kundrelation, kundservice, och/eller marknadsföringsändamål. Dessutom samlas faktureringsinformation in för att uppfylla avtalsförpliktelser. BeeLegal kommer inte att sälja dina personuppgifter till andra. Vårt huvudmål att använda denna information för att förbättra din upplevelse av BeeLegal och utvecklingen av BeeLegal:s tjänster.

1.2 Rättslig grund för insamlingen. Vi hanterar i första hand dina uppgifter som ett led i uppfyllandet av ett avtal mellan oss. Har vi inte ett avtal så grundar sig hanteringen i en intresseavvägning där vi ställer ditt och vårt intresse av en potentiell framtida avtalsrelation mellan oss, mot intresset av att skydda din integritet.

1.3 Kundinformation. Du som kund kommer att bestämma vad som ska inkluderas i ett registreringsformulär. Du tar då ansvar för att ha det samtycke från individerna vars personuppgifter som lämnas där och följa övriga skyldigheter i gällande dataskyddslagar när du delar personuppgifterna med BeeLegal.

2. BeeLegals behandling av dina personuppgifter

2.1 Kontaktuppgifter. Informationen om dig, inklusive namn, telefonnummer, e-postadress, företag och företagets adress, samlas in för att upprätthålla kommunikationen mellan oss. Främst samlas information in för att vi ska kunna svara på frågor och funderingar, utföra tjänsten och utveckla BeeLegal. Dessutom kan faktureringsinformation samlas in för att uppfylla avtalsförpliktelser.

2.2 Feedback och vittnesmål. Om du använt dig av våra tjänster kan du få en förfrågan om att fylla i en enkät om din erfarenhet av våra tjänster. Svaren kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

2.3 Marknadsföring och publikationer. BeeLegal gillar att visa upp våra tjänster i form av bloggar och på sociala medier. Vi ber alltid om tillstånd från våra kunder innan vi publicerar artiklar eller intervjuer på vår hemsida och sociala medier. Våra kunder har rätt att neka alla dessa förfrågningar från BeeLegal.

2.4 Användning av cookies. Vi använder cookies för att samla in information om hur besökare och kunder använder vår webbplats och våra tjänster. Våra cookies spårar sidvisningar och trafik till och från BeeLegal:s webbplats och annan allmän information tillgänglig på Google Analytics och Google Adwords. Dessa cookies återger inte personuppgifter och lämnar därför våra webbplatsbesökare anonyma. BeeLegal använder dessa cookies för att tillhandahålla, underhålla och förbättra vår webbplats och tjänster.

3. Tredje parts åtkomst

3.1 Information till tredje part. BeeLegal och våra partners har kommit överens om hur personuppgifter ska behandlas. När vi känner att du kommer att dra nytta av deras tjänster kan vi ta kontakt med våra partners om ditt behov. Dina kontaktuppgifter delas dock inte utanför organisationen om du inte har gett oss tillåtelse. Vi säljer, handlar eller hyr inte ut dina personuppgifter till andra.


4. Lagring av personuppgifter

4.1 Plats för server. Personuppgifter som hanteras av BeeLegal lagras och behandlas i Sverige eller i andra europeiska länder där vi, våra affärspartners eller leverantörer är verksamma. När det krävs eller är lämpligt och genomförbart, erhåller vi skriftliga försäkringar från tredje parter som kan komma åt dina uppgifter att de kommer att skydda uppgifterna med skyddsåtgärder utformade för att ge en skyddsnivå som motsvarar den som antagits av BeeLegal. Om vi ​​skulle överföra dina personuppgifter till tredjeländer, det vill säga länder utanför EU/EES, kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med gällande lagkrav.

4.2 Radering av data. BeeLegal behåller dina personuppgifter under hela vår affärsrelation och så länge som det är nödvändigt och relevant för våra legitima affärsändamål.

När information raderas från våra tjänster kommer viss information att finnas kvar i våra säkerhetskopior tills den automatiskt raderas vid den schemalagda tiden. Därför raderas inte personuppgifter helt från BeeLegal:s tjänster vid tidpunkten för begäran.

5. Personuppgiftssäkerhet

5.1 Säker hantering av personuppgifter. BeeLegal kommer att hantera information om dina personuppgifter på ett säkert sätt genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi är angelägna om att skydda din integritet och data, men vi kan inte garantera att ingen kommer att komma åt de personuppgifter du delat med oss eller att de kan komma att ändras eller förstöras genom ett intrång i vår databas.


6. Dina rättigheter

6.1 Rätt till information. BeeLegal är helt transparent inför våra partners och kunder om vilka personuppgifter vi behandlar och lagrar, och hur vi gör det. Om det inträffar ett intrång i BeeLegals databas kommer BeeLegal att informera dig så snart vi vet om denna händelse. Vi kommer även att informera om de åtgärder vi vidtar för att säkra systemet.


6.2 Rätt till radering. Du kan när som helst återkalla samtycket till hantering av dina personuppgifter eller begära att vi ska radera data om dig. Vi kommer dock först att vidta åtgärder för att verifiera din identitet. Även om vi kommer att radera all personlig information om dig omedelbart från vår aktiva databas, kan vi behålla information i våra säkerhetskopior under en rimlig tid för juridiska skyldigheter, eller för att vi på annat sätt rimligen tror att vi har en legitim anledning att göra så.


6.3 Rätt till tillgång. Du kan kontakta oss när som helst för att begära att få tillgång till den information som BeeLegal har om dig. Efter att ha vidtagit åtgärder för att verifiera din identitet kommer BeeLegal se till att du får en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig. Du kan använda denna information för eget bruk.


6.4 Rätt till rättelse. Du kan kontakta oss när som helst för att rätta information som BeeLegal har om dig.


6.5 Rätt till begränsning av behandling. Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter ska begränsas och därmed, i framtiden, endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Denna begränsning sker oftast under en begränsad tid.


6.6 Rätt att göra invändningar. Du har alltid rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter. Efter en invändning kommer vi utreda vilka åtgärder vi behöver vidta enligt gällande dataskyddslagstiftning.

6.7 Rätt till dataportabilitet. Du har i rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll.

7. BeeLegal:s ansvar

7.1 Uppföljning på förfrågningar. BeeLegal kommer att följa upp alla förfrågningar kopplat till dina rättigheter. BeeLegal har rätt att avslå en begäran om vi anser att den ligger utanför Dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. BeeLegal måste dock tillhandahålla en motivering till detta avslag. Om du anser att BeeLegals motivering är felaktig, kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

8. Övrigt

8.1 Uppdateringar av sekretesspolicyn. För att leva upp till aktuell dataskyddslagstiftning kommer BeeLegal att uppdatera denna integritetspolicy då och då. Därför uppmuntrar vi er att hålla er uppdaterade genom att besöka denna policy regelbundet.

Kontakta oss

Om du har några frågor om BeeLegals insamling och/eller lagring av data, vill framföra ett klagomål, eller utnyttja någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på hello@beelegal.se

Du har även rätt att göra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).